• محمدرضا بادامچی   Badamchi_Media@

    1397/08/13 ساعت 21:09

    اجر خادمان مردم ازجمله برادرمان آقای محمدعلی #افشانی محفوظ است و قطعا کشور از تجربیات ارزنده این مدیر توانمند استفاده خواهد کرد.