• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/12 ساعت 15:48

    خب انگار این تابلو تمثال سنت جورج مقدس در حال کشتن اژدهاست. احتمالا مسیحی‌های عراق در قدمگاه حضرت خضر گذاشتند.