• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/10 ساعت 18:16

    بخش اعظمی از اینجور کلیشه‌های جنسیتی از طریق کتاب‌های ترجمه وارد ادبیات ما می‌شن. نمونه‌ش زیاده و تالیف/ترجمه هم نداره.