• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/08/10 ساعت 07:40

    این روزها پیام‌های زیادی از مالباختگان #سکه_ثامن دریافت می‌کنم؛ آنها از آزادی رییس هیأت مدیره اظهار نگرانی می‌کنند.