• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/09 ساعت 01:24

    من کتاب‌هایی که فکر می‌کردم بد نیست شخصیت‌هاش با هم آشنا بشن و ازدواج کنن، توی کتابخانه کنار هم می‌چیدم. برای محکم‌کاری بهشون نامه هم می‌نوشتم و تاکید می‌کردم به کتاب کناری‌ت توجه کن، قربانت.