• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1397/08/08 ساعت 21:46

    #رضارشیدپور بخاطر تمسخر #مجری اخبار شبانگاهی عذرخواهی کرد و نوشت: وقتی مخاطب برداشت توهین کند یعنی دقت کافی در کلاممان و یا رفتارمان نبوده. حتی اگر نیتمان غیر از آن باشد. لازم است به صراحت از طرف خودم و گروه نویسندگان برنامه #عذرخواهی کنم.
    #صبا