• سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

    1397/08/08 ساعت 15:22

    Maryam Javan Shahraki #UNIDO Representative’s message for UN Day ———————————————— پیام مریم جوان شهرکی، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران به مناسبت #روزملل‌متحد