• پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

  1397/08/06 ساعت 22:23

  حکمرانى کشورها از دید برخورد با روندها سه دسته اند:
  آنان که روندها را مدیریت مى کنند
  آنان که روندها را پیمایش مى کنند
  آنان که روندها را تخطئه مى کنند
  گروه نخست جهان را رهبرى مى کند
  گروه دوم با جهان کار مى کند
  گروه سوم با جهان ستیز مى کند

  کدام گروه بازنده اند؟

  #حکمرانی_خوب