• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/08/06 ساعت 22:39

    شیخ محمد یزدی تصور کرده با استفاده از واژه «تکرار نشود»می تواند در طیف خود به مانند «تکرار»آقای خاتمی باعث موجی شود البته که موجی ایجاد شد و آن موج ریزشها در درون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.این نامه سرآغاز شکاف عمیق در درون جامعه مدرسین بود.