• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/06 ساعت 15:32

    #امام_خامنه‌ای: اگر #مدیران کشور اهمیت این مسئله رادرک نکنندوپدافند غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدانکند،کشوردرمعرض تهدیدهای بعضاًغیرقابل جبران قرار خواهدگرفت،بنابراین مسئولان بخش‌های مختلف کشور چه بخشهای نظامی وچه بخشهای غیرنظامی،باید باپدافندغیرعامل همکاری کامل ولازم انجام دهند