• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/08/05 ساعت 00:41

    حس خیلى خوبى دارم به این باشگاه و بچه هایى که از همه جاى ایران دورهم اومدن. امیدوارم بتونم تا آخر راه کمکشون کنم.