• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/08/03 ساعت 22:32

    آقای خادم معاون وزیر ورزش گفته بازی فینال پرسپولیس و کاشیما حتما در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.به عنوان کسی که تا حدودی دستی بر آتش دارد می‌گویم این ورزشگاه به شدت ناایمن است و امکان رخ دادن هرگونه فاجعه‌ای دور از ذهن نیست.محمدرضا شاه هم بدون پروانه ورزشگاه را ساخته .از ما گفتن