• سفر کوتاه مان به شهر تاریخى #بابل در عراق پر از نکته و تفکر بود ؛ به نظرم آقاى حامد هادیان خلاصه و مختصر و مفید آن را در این رشتو بیان کرده @hhadyan