• چقدر شما خوب بودید، شما که حتا در این عکس هم زوم نیستید. شما که لرزه به تن رقیب انداختید. شما که یک لحظه آرام و قرار نگرفتید و بهترین نمایش عمرتان را به تصویر گذاشتید. شما دیشب بهترین بودید. #پرسپولیس #پرسپولیس_السد #تماشاگران