• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/08/02 ساعت 19:00

    آقای واعظی،باور کن آقای جهانگیری خودش می‌تواند حرف بزند و به سخنگو نیاز ندارد .طوری صحبت می‌کنی که اگر مرحوم کیومرث صابری زنده بود مطمینا عکس مجله‌اش می‌شدی