• این یک فتح الفتوح تاریخی بود؛یک شاهکار سرخ تمام عیار و یک حماسه بی تکرار.تیمی رشک برانگیز که با پنجره بسته و دستهای خالی از کاه،کوه ساخت و نامش را به تاریخ سنجاق کرد.حالا عکس #پرسپولیس روی جام افتاده،جامی که چنگ زدن به آن با ارتش سرخ غیرت رویایی در دسترس است عکس:@amirkheirkhah۶۵