• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/30 ساعت 15:40

    دولت اول هاشمی رفسنجانی دولتی بود متشکل از راست‌ها و چپ‌ها. دولتی که نماد وحدت ملی بود. در دولت دوم او نه نیازی به مشورت می‌دید و نه نیازی به چپ‌ها داشت. پس سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و طبقه‌ای در آستانه‌ی نابودی قرار گرفتند.