• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/30 ساعت 15:47

    دولت اول احمدی نژاد نیز چنین بود. تمام اصولگرایان در آن سهم داشتند. حتی میتوانستی ردی از سیاست‌های اقتصادی خاتمی را ببینی اما دولت دومش، در اختیار جبهه پایداری قرار گرفت. اصوگرایان دیگر تارانده شدند. سیاستهای اقتصادی و سیاسی به بن بست رسیدند تا احمدی نژاد را از اعتبار بیاندازند.