• در تمام این سال‌ها منتقد #عادل_فردوسی_پور بوده‌ام اما رفتار رسانه میلی با تنها برند محبوبش کوبیدن آخرین میخ بر این تابوت شکسته است و حتی تندرو‌ها نیز حاضر نیستند این تابوت متعفن و تنفربرانگیز را روی دوش بگیرند.رفتار بلاهت‌بار مدیران رانتی فقط محبوبیت عادل را بیشتر می‌کند
    #نود