• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/07/29 ساعت 13:25

    آقای افشانی به عنوان #شهردارتهران از شورای شهر تماما #اصلاح_طلب رای گرفت حتما تیم رسانه‌ای دارد حتما مشاورمطبوعاتی دارد حالاهرکی که ایشان رامی بیند و ارتباط داردبگوید به خودش که رحم نکرده به #رای ما رحم کند اعضای #شورا هم گزارش دهندچقدر پای انتخابشان ایستادند @pooryasoori