• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/07/29 ساعت 20:23

    ایرنا به نقل از #واعظی نوشته در انتخاب وزرای پیشنهادی با «همه» صاحب نظران مشورت شده،یکی از این صاحب نظران به غیر از نوبخت را نام ببری یک جایزه خوب پیش من داری.عزیز من شما اسحاق جهانگیری را هم محرم نمی‌دانید برای مشورت کردن چه رسد به صاحب نظران #واعظی