• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/07/28 ساعت 19:57

    یکی از ایرادات آقای روحانی این است که در موارد مهم از جمله معرفی وزرا هیچگونه همفکری و مشورتی با مجلس بخصوص با حامیانش نمی‌کند به همین دلیل بعید است بتواند در گرفتن رای اعتماد برای وزرای پیشنهادیش موفق باشد