• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/07/28 ساعت 18:33

    هر وقت دولت حرف از یک «بسته اقتصادی»می زنه تن و بدنم میلرزه تو این چند ماه دهها بسته رونمایی کردند و اوضاع بدتر شد .مشکل اقتصاد ایران با «بسته» حل نمیشه با کناره گیری مدیران ناکارآمد و بی انگیزه بهبودی نسبی حاصل میشه.هی نردید دنبال «بسته» خودتون برید داخل «بسته»