• چرا #غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم؟

    آیا راهى براى رهایى از فروبستگى فکرى پیش روى ما هست؟

    شوکران سیزدهم با استاد عبدالله انوار، دوشنبه ٣٠ مهر، شبکه ٤

    حکیم ٩٤ ساله، شارح، مترجم، نسخه شناس، فهرست‌نویس، ریاضی‌دان، از نویسندگان لغت نامه دهخدا و رئیس سابق نسخ خطی کتابخانه ملی