• عنایت حسینیان   enayathoseinian@

    1397/07/27 ساعت 10:43

    دنبال یک شعر نزار قبانی بودم تا کتاب رو باز کردم اومد. چه می‌شد اگر او [خدا] حتی به شوخی مرا و تو را عوض می‌کرد مرا کمتر شیفته تو را زیبا کمتر #نزار_قبانی