• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/27 ساعت 16:50

    دراین‌خیابان،هرروز بساط این پینه‌دوز،توسط ماموران شهردارى جمع میشود و او اسبابش را از جایی‌به‌جاى دیگرمنتقل مىکند.در همان خیابان،برج ٢٧ طبقه‌اى بدون مجوز و مصوبه بر روى مشاعات دیگران ساخته شده.قانون مثل تار عنکبوتى است که فقط موجودات کوچک در آن مىافتند.مثل این پینه‌دوز محمدطببیان