• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/07/27 ساعت 15:42

    از شما دعوت به مشارکت می‌کنم در صورت تمایل نگاهتان به وثوق و صداقت این مستند کمک خواهد کرد. @Ahmadinejad_en @MohajeraniSayed @Zarghami_ez @Ahmadinejad۱۹۵۶ @sadeghZibakalam @BehnoudMasoud @hesamodin۱ @HaddadAdel_ir @mostafatajzade @khojaste_ir @Talebzadeh_ir