• اون یکی با پشت بوفالو‌ حالی به حالی میشه، این یکی با پوست آرنج، فلانی با سر زانو، بیساری با گوش خانومها زیر حجاب و‌ … شما با این میزان تصور و ذهن جنسی چرا نمیرین تو‌صنعت پورن وظیفه‌ای به عهده بگیرین؟