• در ادامه آقای منتظری من از شما یک خواهش دیگر هم دارم. اون فیلمی تون رو هم عوض کنین. اونی که براتون می‌اره به اسم فیلم ورزشی می‌ده نگاه کنین ورزش نیست اسمش چیز دیگه ایه.