• عنایت حسینیان   enayathoseinian@

    1397/07/24 ساعت 08:38

    صبح که از خونه زدم بیرون دیدم تو اتاقم بمب منفجر شده. یک لحظه گفتم میان تمیز می‌کنن اوکیه. یهو یادم اومد که تموم شد اون عشق و حالا. عصر باید زود بیای بشور بشور رو بندازی.