• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/07/24 ساعت 22:02

    نظام جهانی،مانع معیشت آسوده کشورهای پیرامونی است زیرا میگوید فقط در چهارچوبی که من درنظر ‌میگیرم باید عمل کنید وتنها، نقش ما را در فروش نفت ‌میداند ومیگوید سایر نیازهایتان را از ما ببرید. بنابراین اگر بخواهیم تابع این نظام وقواعد باشیم اکثریت مردم ما یقیناً در #فقر خواهند ماند.