• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/07/24 ساعت 21:09

    آیابرخی ازمسئولان ارجمند کشور قصد خارج کردن فرزندانشان ازخاک دشمن، (ایالات متحده امریکا) دوهفته قبل از آغاز تحریم‌ها راندارند؟ آیا آنها واقعا امریکا را دشمن ایران می‌دانند؟ آیا مسئولی که فرزندش درخاک دشمن زندگی میکند می‌تواند تصمیم عدلانه‌ای برای مردم ایران بگیرد؟ پاسخم را نیافتم