• عنایت حسینیان   enayathoseinian@

    1397/07/23 ساعت 23:10

    یکی از دوستان پیام داد:از همکار و هم صنف انتقاد نکن.رفته همشهری داره جیبش رو پر میکنه؟همکاره.همسرش همکاره، اشکال نداره. تو چیزی نگو.میگم ما همه رو نقد میکنیم چون خودمون منتقد نداریم نباید هرکاری بکنیم که.این رفته همشهری اون از جاکارتا نیومده رفته آرژانیتن. میگه نگو، همکاره،رفیقه