• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/07/23 ساعت 16:43

    #سربسته: این حکم گویاست! آن روز! شفاهی با لحنی تند گفتند: سکوت کن! و امروز با این رأى تعلیقی! محکوم به سکوت شدم!!! شاید دور نباشد آینده‌ای که قفل زبانم شکسته شود!