• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/07/22 ساعت 09:18

    مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره سامانه ملی پایش کیفیت هوا گفت: با توجه به‌ضرورت اطلاع مردم از وضعیت کیفی هوا و همچنین تکالیف قانونی سازمان، سامانه پایش کیفی هوا به آدرس http://aqms.doe.ir ، راه اندازی شد. http://yon.ir/WE۹gE @doe_ir