• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/07/22 ساعت 15:47

    اکثر افراد مورد بررسی توسط مرکز تحقیقات پیو بر این باورند که در آینده ربات‌ها و کامپیوتر‌ها، بسیاری از شغل هایی که امروزه توسط انسان‌ها انجام می‌شود را انحام می‌دهند. #Robots