• سازوکار #کرملین در برنامه«رهبران #روسیه»:شرکت جوانانی با سابقه مدیریت دولتی یا خصوصی در آزمون سالانه-مصاحبه وراهیابی ۱۰۰ منتخب برتر به کادر ذخیره ریاست‌جمهوری-آموزش ویژه در مرکز عالی مدیریت دولتی توسط مقامات معروف در هر رشته-معرفی وبرای کار مدیریتی به نهادهای عالی دولتی و خصوصی