• دیگه داریم وارد اون مرحله از دمای هوا می‌شیم که از پتو و بالش و تخت اصرار برای ماندن و متاسفانه از زنگ ساعت انکارکه چاییدی عزیزم پاشو برو سرکار