• شهاب الدين طباطبايى   shahabedin76@

    1397/07/20 ساعت 21:21

    سالی که پشت دیوارهای بلند، پس از چند ماه کلیات سعدی به دستم رسید، این بیت مرحوم #حافظ روی صفحه اولش نقش بسته بود، نقشی که هنوز بر دل و جانم نشسته: «تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند»