• اسکار ۲۰۱۹: پیش بینی برگزیدگان بهترین انیمیشن سال http://dgto.ir/۱۳۰t