• وسط این آشفته بازارچقدرخوشحال شدم از رفتاروواکنش #محک. ۱میلیاردتومن کم‌پولی نیست.امامحک ازپذیرفتنش سرباز زده است.مدیرعامل این موسسه گفته پولی که برای این بچه جمع شده مبنای صحیحی ندارد،پس نمیپذیریم. خانوم،آقای #محک‌ !همه آن پولهایی که برای خرید عروسکهایتان دادم نوش جانتان.