• سامسونگ گلکسی A۹ معرفی شد؛ نخستین موبایل مجهز به چهار دوربین اصلی در جهان https://digiato.com/article/۲۰۱۸/۱۰/۱۱/٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪da٪af٪d۹٪۸۴٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪db٪۸c-a۹-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۸٪af/ …