• همه فرمول‌های اقتصادی میگویند افزایش قیمت، کاهش تقاضا را به بدنبال دارد جز فرمول «عشق». امسال #اربعین حسین(ع) اعجاز دیگری رقم خواهد زد.