• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1397/07/19 ساعت 18:06

    تسنیم به نقل از روزنامه باختر در کرمانشاه خبر داد که فردی با مدرکی دکترای عمران و ۳۵ مقاله ISI در شهرداری کرمانشاه مشغول رفتگری است.