• سرنوشت نامشخص مشتریان؛ پاسخ سازمان استاندارد در مورد خودروهای پیش فروش سال ۹۸ http://dgto.ir/۱۳۰u