• در کتاب‌های جدید درسی، بر تن دهقان فداکار لباس پوشاندند یعنی چی نمیدونم عصر ایران