• ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی فقط تا پایان امسال؛ امید واهی به بازگشایی واردات http://dgto.ir/۱۳۰l