• حجت میان آبادی   HojjatMianabadi@

    1397/07/19 ساعت 13:21

    چه میزان از ابتدایی‌ترین مبانی واصول مدیریت منابع آب رامیتوان درسطح پردیس دانشگاه‌های کشور شاهدبود؟
    آیا از سیستم دانشگاهی که بزرگترین دردو دغدغه ش فقط #ISI است میتوان انتظارداشت که نه برای جامعه، بلکه حتی برای خودش بتواندنسخه علاج بخش بپیچد؟
    #درد_ISI
    #سه_گانه_دولت_دانشگاه_مردم