• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/07/19 ساعت 18:33

    زمانه از ورق گل مثال روی تو بست ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش … ۲۰ مهرماه روز عشق است.روز فخر غزل پارسی حضرت حافظ …حافظ عصاره شعر فارسی است.دیوان اون به شیشه عطری می‌ماند که از بهترین گل‌های جهان جان گرفته است … بیتی از خواجه بنویسید که بیشتر با آن زیسته اید …