• والمارت به دنبال پایش اطلاعات بیومتریک مشتریان از طریق چرخ خرید است http://dgto.ir/۱۳۰n